Referanserenter

Bank with the percentage

Referanserenter er standardiserte renter som blant annet blir brukt ved beregning av renter i lån- og innskuddsprodukter.

Bruken av referanserenter reduserer kompleksiteten for lån- og innskuddsprodukter og gjør renteberegningene langt enklere sammenliknet med en situasjon hvor partene i en avtalen må forhandle seg frem til hvilken rente som skal benyttes. 

De viktigste referanserentene er ibor-renter og risikofrierenter (RFR), som fastsettes med bakgrunn i data fra såkalte panelbanker. Disse rentene skal gjenspeile usikrede lån mellom banker i de ulike valutaene. RFR-renter er overnattenrenter, mens ibor-renter  kvoteres på ulike løpetider, fra en uke til tolv måneder. 

De mest brukte referanserentene i Handelsbankens lån- og innskuddsprodukter:

 • Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate), som er den rente for norske kroner med ulike løpetider. Nibor administreres av Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) og kalkuleres i samarbeid med Global Rate Set Systems (LTD) (eller slikt organ som måtte overta denne administrasjonen eller fastsettelsen) og som fastsettes ca. kl. 12:00 (eller iht. markedspraksis) Oslo tid. Renten publiseres på NoRes nettsider (med 24 timers forsinkelse) og hos internasjonale skjermbaserte informasjonssystem.
 • Libor* (USD, GBP, JPY, CHF), som betyr London Interbank Offered Rate og er renter som i henhold til vanlig praksis fastsettes på interbanklån i flere valutaer for den aktuelle renteperiode i London interbankmarkedet ca. kl. 11.00 GMT to bankdager før rentereguleringsdato. *Libor-renter skal avvikles 31.12.2021, og erstattes av risikofrie renter for de aktuelle valutaene i forbindelse med IBOR-Transition - les mer om  
 • Euribor (EUR), som betyr European Interbank Offered Rate for renter i kreditt i euro som beregnes på grunnlag av noterte renter i den aktuelle renteperiode ca. kl. 11.00 CET to bankdager før rentereguleringsdato og som publiseres hos Reuters. 
 • Stibor (SEK), som betyr Stockholm Interbank Offered Rate for renter for kreditt i SEK som beregnes på grunnlag av noterte renter ca. kl. 11.00 CET to bankdager før rentereguleringsdato og som publiseres på NASDAQ OMX.  
 • Cibor (DKK), som betyr Copenhagen Interbank Offered Rate for renter i DKK som beregnes på grunnlag av noterte renter ca. kl. 11.00 CET to bankdager før rentereguleringsdato som noteres på publiseres på NASDAQ OMX.

Alternative referanserenter:

Dersom og når en ibor-rente som brukes av Handelsbanken blir vesentlig endret eller opphører, vil Handelsbanken ta i bruk en alternativ referanserente basert på en enkel eller kapitalisert gjennomsnittlig risikofri referanserente som følgende:

 • NOWA (NOK) (The Norwegian Overnight Weighted Average), en transaksjonsbasert risikofri rente som administreres av Norges Bank basert på et volumveid gjennomsnitt av rentesatser for usikre lån over natten i norske kroner mellom banker.
 • SONIA (GBP) (Sterling Overnight Index Average), beregnet som den volumveide gjennomsnittsrenten basert på faktiske transaksjoner over £ 25 millioner, administrert av  Bank of England og som gjenspeiler den gjennomsnittlige kostnaden bankene betaler for å låne Sterling fra én dag til påfølgende bankdag.  
 • SOFR (USD) (Secured Overnight Financing Rate), en transaksjonsbasert risikofri rente som administreres av New York Federal Reserve basert på et volumveid gjennomsnitt av rentesatser for sikrede lån over natten i amerikanske dollar mellom banker.
 • TONAR (JPY) (Tokyo Overnight Average Rate), en transaksjonsbasert risikofri rente som administreres av Bank of Japan basert på et volumveid gjennomsnitt av rentesatser for usikre lån over natten i japanske yen mellom banker.
 • SARON (CHF) (Swiss Average Rate Overnight), en referanserente som administreres av SIX og som  representerer den daglige renten på det sikrede pengemarkedet for sveitsiske franc (CHF), basert på transaksjoner og tilbud i det sveitsiske repomarkedet. 
 • €STR (EUR) (Euro short-term rate), en referanserente som administreres av The European Central Bank basert på en volumvektet innlånsrente over natten for usikrede innskudd over € 1 million foretatt av 50 banker underlagt EU`s bankregulering. 
 • SWESTR (SEK) (Swedish krona Short Term Rate), en transaksjonsbasert risikofri rente som administreres av Sveriges Riksbank basert på et volumveid gjennomsnitt av rentesatser for usikre lån over natten i svenske kroner mellom banker.
 • DESTR (DKK) (Denmark short-term rate), en referanserente basert på lånetransaksjoner over natten, som Danmarks Nationalbank vil samle inn fra en bred gruppe banker som en del av en ny statistikk for 1-dagers pengemarkedsrenter, og som planlegges publisert fra begynnelsen av 2022.
For andre valutaer, herunder valutaer i land hvor det ikke er etablert pålitelige referanserenter, er stengt for utenlandske banker eller ikke har et velfungerende interbankmarked, vil Handelsbanken legge til grunn de faktiske kostnadene som Handelsbanken må betale, eventuelt den innskuddsrente som Handelsbanken vil motta, for den aktuelle valutaen («cost of funds»).