Fondskurser for pensjonsfond

Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning

Pengene du investerer i et fond kan både stige og falle i verdi. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt forvaltningskostnader. Det er ikke garantert at du får tilbake hele det investerte beløpet. Handelsbanken har besluttet å trekke seg ut av olje- og gassektoren i forvaltningen, det vil kunne påvirke avkastningen. 

Merk at et fond med risikonivå 5-7 oppgitt i fondets KID, kan variere mye i verdi på grunn av fondets sammensetning og forvaltningsmetodikk. Fond i Norge eies av svenske Handelsbanken Fonder AB, som har retten til å stenge fond og utbetale fondsandeler.