Innskuddsgaranti

Innskudd i Handelsbanken NUF er dekket med inntil to millioner kroner for hver innskyter gjennom den norske og svenske innskuddsgarantien.
flytväst

Informasjon om innskuddsgarantien

Kvalifiserte innskudd (se forklaring nedenfor) i Handelsbanken NUF er dekket med inntil to millioner kroner pr. innskyter. 

Med kvalifiserte innskudd menes innskudd fra privatpersoner, foretak, foreninger og ideelle organisasjoner. Offentlige og finansielle institusjoner er unntatt fra dekning. Eksempler på finansielle institusjoner som er unntatt fra dekning er banker, forsikringsforetak, pensjonsforetak, verdipapirforetak, verdipapirfond o.l. Individuelle pensjonsordninger og kollektive tjenestepensjonsordninger er likevel omfattet. 

Beløpsgrensen på to millioner kroner kan økes i inntil 12 måneder for innskudd som skyldes særlige livshendelser som arv, skilsmisse, forsikringsutbetalinger, salg av bolig o.l. Det skal gjøres fradrag for innskyterens eventuelle gjeld til banken, dersom gjelden er forfalt til betaling og banken har rett til slik motregning etter alminnelige rettsregler. Utbetaling fra innskuddsgarantiordningen skal i utgangspunktet skje innen en uke etter at innskuddet har blitt utilgjengelig, for eksempel fordi banken er satt under offentlig administrasjon. 

Handelsbanken NUF er medlem av både den svenske og den norske innskuddsgarantiordningen som er regulert av svensk lag (1995:1571) om innsättningsgaranti og den norske finansforetakloven kapittel 19 med forskrift. De første 100 000 euro dekkes av den svenske ordningen, og resten av den norske.