Rentesikring

Når du vil ha større kontroll på renten.
to kvinner på et kontor

Hvorfor rentesikring? 

Bevegelser i rentemarkedet kan få store konsekvenser, enten selskapet har gjeld i norske kroner eller utenlandsk valuta. Handelsbanken tilbyr rådgivning og instrumenter som kan hjelpe bedriften din med å håndtere renterisikoen. Vi kan skreddersy løsninger som er til passet bedriftens risikoprofil.

  • Redusere, endre eller fjerne uønskede effekter som følge av svingninger i rentemarkedet.
  • Muligheter for å utnytte forventninger om stigende eller fallende rente.
  • Mer forutsigbar kontantstrøm.
  • Økt fleksibilitet i låneporteføljen.

Tilgjengelige instrumenter for å oppnå ønsket renteeksponering

Rentebytteavtaler / Renteswap 

Har bedriften lån med flytende rente og forventer renteoppgang, kan bedriften bytte fra flytende rente til fast rente med en renteswap. Tilsvarende er det også mulig å bytte fra fast rente til flytende rente. En renteswap er et fleksibelt instrument som kan tilpasses et spesifikk lån eller en portefølje av lån med utgangspunkt i lånets hovedstol, oppstart, løpetid, og avdragsstrukturen. Swaprenten følger markedsrenten og ved førtidig innløsning beregnes eventuelt over- eller underkurs med utgangspunkt i gjeldende markedsrente for gjenværende løpetid.

Renteopsjoner

Et Rentetak (Cap) gir beskyttelse mot stigende renter. Ved å betale en opsjonspremie på transaksjonsdagen er bedriften sikret mot å betale en rente som overstiger det avtalte rentetaket.

Et Rentegulv (Floor) fratar bedriften muligheten til å betale eller motta en rente lavere enn det avtalte rentegulvet.

Rentekorridor (Collar) er en skreddersydd løsning som består av et Rentetak og Rentegulv. Bedriften er beskyttet mot å betale en rente som overstiger rentetaket, men mister samtidig muligheten til å betale en rente som er lavere enn rentegulvet. Bedriftens finansieringskostnad vil over tid bevege seg i en korridor mellom det avtalte rentetaket og rentegulvet. Priser på renteopsjoner varierer med hvilke tjenester bedriften din ønsker, forventet svigninger i markedet og avtalens løpetid.


ikon av personlig rådgiver

Vi hjelper deg med å identifisere alternativer for rentesikring

Med hjelp av Handelsbanken Capital Markets analyserer vi markedssituasjonen, og skreddersyr individuelle rentesikringsløsninger for bedriften din. Ta kontakt med ditt lokale bankkontor eller bedritens rådgiver for å komme i gang med rådgivningen.