Forvaltningsstrategier

tre personer som jobber
Å få anledning til å forvalte dine sparemidler er et spørsmål om tillit - en tillit vi søker å underbygge gjennom å levere god forvaltning over tid. For at du skal kunne vurdere hvordan midlene dine blir forvaltet er vi avhengig av at det etableres et objektivt mål som avkastningen kan måles mot, og derfor benyttes referanseindekser som måleparameter. Basert på forvaltningsstrategien bestemmes det hvilken referanseindeks fondet skal måles mot.


Aktiv forvaltningsstrategi

Et aktiv forvaltningsmandat innebærer at forvalteren gis frihet til å velge hvilke selskap som inkluderes i porteføljen relativt til den aktuelle referanseindeksen. Ved å velge et aktivt mandat, vil forvalteren få mulighet til å skape en meravkastning i forhold til referanseindeksen etter kostnader. Dette innebærer at fondets verdiutvikling i perioder vil kunne avvike fra utviklingen på referanseindeksen, både positivt og negativt. Et aktivt forvaltningsmandat kan settes sammen på forskjellig måter. Både med hensyn til frihetsgrader og i forhold til investeringsfilosofi.

Tema-fond

I våre tema-fond benytter vi en tematisk prosess, der vi identifiserer langsiktige temaer/strukturelle endringer som vil påvirke framtidig avkastning for ulike industrisektorer og enkeltselskaper. Eksempler på temaer er demografi, produktivitet, livsstil og miljø.

Selektiv-fond

Basert på bankens sterke kredittprosess har vi utarbeidet vårt unike selektivkonsept der vi søker å identifisere langsiktige kvalitetsselskap, for så å sette sammen en konsentrert portefølje av slike selskap i en geografisk begrenset portefølje. Kvalitet i denne sammenheng er selskap som er kjennetegnet av sterke finansielle balanser, en stabilitet i resultatene og der vi har tillit til ledelsen. Vårt porteføljefokus er avkastning og langsiktig investeringshorisont.

Criteria-fond

Criteria-konseptet vårt er en fondsgruppe som søker å ta bærekraft et steg videre i tråd med våre langsiktige perspektiv på forvaltning. Her har vi innført tydelige ekskluderingskriterium for selskaper som opererer innen sektorer som ikke er i tråd med vårt syn på bærekraft. Sektorene er per i dag tobakk, pornografi, alkohol, gambling, krigsmateriell og fossil energi.