Aktiv forvaltning eller indeksfond

Kollegaer ser på noe
Skal du investere i et fond som forvaltes aktivt eller bør du vurdere indeksfond? Før du tar avgjørelsen bør du vite hva forskjellen i forvaltningsmandatet kan bety for investeringen din. Det er spesielt to faktorer som bør vurderes når du skal velge mellom passiv og aktiv forvaltning: Hva betaler du for forvaltningen og hvilken avkastning kan du forvente sammenlignet med avkastningen på referanseindeksen?

Dette skiller passiv og aktiv forvaltning

Ikon av et indeksfond

Indeksfond

Indeksfond har vanligvis lavere kostnader enn et aktivt forvaltet fond, men du må huske å vurdere om merkostnaden du betaler for det aktivt forvaltede fondet kan forsvares av en meravkastning sammenlignet med et indeksfond. Et indeksfond er i prinsippet en ren kopiering av en referanseindeks, der de midlene fondet forvalter blir fordelt på samme måte som de vektene selskapene har i referanseindeksen. Gitt at fondet skal «kopiere» avkastningen til en referanseindeks, må fondet løpende tilpasse sine posisjoner til de endringer som blir gjort i referanseindeksen, samt sammenlignet med den kapitalen som går inn og ut av fondet. Dette betyr at selv om fondet betegnes som et passivt forvaltet fond, vil forvalteren løpende foreta kjøp og salg. Som ved all annen forvaltning, vil det ved indeksforvaltning være transaksjonsrelaterte kostnader utover forvaltningshonoraret. Dette er kostnader som referanseindeksen ikke har. Som kjøper av et indeksfond oppnår du derfor en eksponering som tilsvarer referanseindeksen, men med en forventet mindreavkasting sammenlignet med referanseindeksen.

Ikon av aksjer

Aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning innebærer at profesjonelle forvaltere følger nøye med på markedsutviklingen, og jobber for at fondet skal gå bedre enn den generelle markedsutviklingen og referanseindeksen. Et aktivt forvaltningsmandat innebærer at forvalteren gis frihet til å velge hvilke selskap som inkluderes i porteføljen relativt til den aktuelle referanseindeksen. Mens et indeksfond ukritisk kopierer indeksen, kan forvalteren styre unna dårlige investeringer i selskaper som er dårlig styrt eller er for høyt priset. Ved å velge et aktivt mandat, vil den frihetsgraden forvalteren har gi rom for å skape en meravkastning også etter  kostnader og honorarer. Dette innebærer at et aktivt forvaltet fond sin verdiutvikling i perioder vil kunne avvike fra utviklingen på referanseindeksen, både positivt og negativt.