Åpning av konto til de under 18 år

Når vergen åpner konto på vegne av mindreårige

Verger

  • Hvis det skal opprettes en konto for midler som den mindreårige ikke har rett til å råde over, så må dette gjøres av verge.
  • Har den mindreårige to verger, er utgangspunktet at begge vergene må være medvirkende når kontoen opprettes. Dette gjelder selv om den umyndige har konto i banken fra før.
  • Vergen(e) og den mindreårige må møte sammen i banken.
  • En verge kan inngå avtale om konto i den mindreåriges navn uten den andre vergens samtykke, dersom banken får den andre vergens navn og kan informere vedkommende om kontoopprettelsen. Kontoen kan likevel ikke disponeres av den ene vergen alene, med mindre man har skriftlig samtykke fra den andre vergen, eller evt. bestemmelse fra arvelater/gaveyter.
  • Når vergene ikke bor sammen kan Fylkesmannen bestemme at den ene vergen skal disponere midlene alene. Fylkesmannen gir i såfall banken melding om vedtaket. Der det kun finnes en verge, skal dette dokumenteres gjennom avtale signert av begge parter, attest fra Skifteretten eller fødselsattest.

Møte i banken

Vergen(e) og den mindreårige må ha med gyldig legitimasjon til møtet i banken. Pass er foretrukket som legitimasjon. Husk å ta med legitimasjonen til den av vergene som eventuelt ikke er med til banken. Verger som ikke er registrert som kunde i banken tidligere, vil bli registrert i forbindelse med opprettelsen av kundeforholdet til den mindreårige. Banken tar utskrift fra Folkeregisteret som dokumentasjon av vergeforholdet. Dersom vergen(e) er andre enn foreldrene må det i tillegg fremlegges en vergeoppnevnelse.


Unge over 15 år

Fra fylte 15 år kan unge på egenhånd opprette konto og nettbank for penger de har rett til å disponere alene, som selvtjente penger og lommepenger. Dersom han eller hun ønsker kort tilknyttet konto, må alltid vergen(e) samtykke ved å signere en kortavtale. Om kortet skal kunne benyttes til netthandel må avtales med vergen(e). Når den mindreårige skal åpne konto må det vises gyldig legitimasjon, helst pass. Hvis han eller hun ikke har gyldig legitimasjon må en verge åpne kontoen sammen med den mindreårige.

Innsynsrett

Konto for midler som mindreårige selv kan råde over

Dersom hensynet til den mindreårige krever det, kan vergen(e) frata den mindreårige rådigheten over midler som den mindreårige selv kan råde over, jf vergemålsloven §12. Har den mindreårige fylt 15 år, kreves det samtykke fra Fylkesmannen før dette skjer. På bakgrunn av denne vergemålsloven kan vergen(e) kreve opplysninger om bevegelser på konto og annen kontoinformasjon.

Konto for midler som kontohaver ikke kan råde over

Kontoinformasjon gis til verge. Den mindreårige kontohaveren har ikke rett til å kreve kontoinformasjon uten samtykke fra vergen(e).