Åpenhetsloven

Slik jobber vi med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold etter åpenhetsloven.
Workspace

Handelsbanken jobber kontinuerlig med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Handelsbanken Norges virksomhet omfattes av åpenhetsloven. Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang på informasjon. Det innebærer at vi årlig skal publisere en rapport som beskriver hvordan vi jobber for å etterleve kravene som følger av åpenhetsloven. Nederst på nettsiden finner du vår nyeste rapport.

Bærekraft, anstendighet og respekt for grunnleggende menneskerettigheter er sentrale verdier for Handelsbanken. Det skal ligge til grunn i all vår virksomhet, både gjennom vår rolle som tilbyder av bank- og finanstjenester, innkjøp av varer og tjenester og ikke minst som arbeidsgiver.

Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

Retningslinjer

Handelsbankens måte å jobbe på skal være preget av tillit og respekt for både kunder og ansatte. Ansvarlighet og respekt for menneskerettigheter er forankret i flere av konsernets retningslinjer, som policy for etikk og særskilte retningslinjer om menneskerettigheter og arbeidsforhold, i tillegg til at vi selvsagt skal opptre i tråd med gjeldende regelverk, interne retningslinjer, bransjenormer og øvrige normer som ellers gjelder i samfunnet.

Handelsbanken-konsernet støtter internasjonale initiativer som skal bidra til å styrke den globale innsatsen for å sikre bærekraftig utvikling. Når det gjelder menneskerettigheter og arbeidsforhold, er de mest relevante initiativer, retningslinjer og konvensjoner nevnt under:

The UN Convention on the Rights of the Child (developed by the United Nations Global Compact, UNICEF and Save the Children) 

  • The Equator Principles 
  • The UN Global Compact 
  • The UN Principles of Responsible Investment (PRI) 
  • The UN Principles for Responsible Banking (PRB) 
  • The UN Guiding Principles on Business and Human Rights 
  • OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
  • The UN Universal Declaration of Human Rights
  • The International Labour Organisation’s core conventions

Vår risikovurdering

Risikoen for negativ påvirkning knyttet til brudd på menneskerettighetene, anstendige arbeidsforhold og rammeverk for klima og miljø er samlet sett vurdert som lav i Handelsbanken Norges virksomhet, selv om det kan forekomme enkeltområder med noe høyere risiko. 

Vi arbeider kontinuerlig for å gjøre våre rutiner med risikoreduserende tiltak enda bedre. 

Aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven stiller krav til gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og redegjørelse av disse. Aktsomhetsvurderinger handler om å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av vår virksomhet og hos våre leverandører.

Det er nedfelt i vårt interne styringsdokument at vi skal utføre slike aktsomhetsvurderinger for å sikre at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hensyntas, og at det er tiltaksplan i de tilfeller hvor det måtte behøves. 

Redegjørelse for aktsomhetsvurderingene er laget samlet for filialene i Handelsbanken Norge. Disse er Handelsbanken NUF org.nr. 971 171 324, Handelsbanken Eiendomskreditt filial av Statshypotek AB (publ) NUF org.nr. 991 303 995, Handelsbanken Liv NUF org.nr 973 054 341, SHB Liv Forsikringsaksjeselskap NUF org.nr. 999 058 868 i tillegg til Rådstuplass 4 AS org.nr. 910 508 423.

Under finner vår nyeste rapport og informasjon om arbeidet med åpenhetsloven.

Mer informasjon

For mer informasjon om hvordan Handelsbanken arbeider med åpenhetsloven, se Handelsbankens styringsdokument om åpenhetsloven.


Ta kontakt

ett snabel-a som sticker ut ur ett kuvert

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss om bankens arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold etter åpenhetsloven.

Husk å ikke sende personopplysninger på e-post