Utvidet pensjon

I tillegg til innskuddspensjonen kan du sikre dine ansatte og deres familier økonomisk om noe skulle skje den ansatte.
tre personer på møte

Tilby de ansatte det lille ekstra

1. Uførepensjon

Forsikringen sikrer den ansatte månedlige utbetalinger og kompenserer for inntektstap ved arbeidsuførhet. Utbetalingene følger graden av arbeidsuførhet, og utbetales hvis denne overskrider 20 prosent.

Pensjonen opphører ved nådd pensjonsalder eller hvis den ansatte går tilbake til arbeidet. Det kan avtales et barnetillegg til uførepensjonene som øker utbetalingene hvis man forsørger barn under 18 eller 21 år.

2. Barnepensjon

Forsikringen sikrer månedlige utbetalinger til barn ved forsikredes død.

Nivået på utbetalingen avhenger av avtalen som er inngått. Barnepensjonen utbetales etter avtale til barnet fyller enten 18 eller 21 år.

3. Pensjon til ektefelle/samboer

Forsikringen sikrer månedlige utbetalinger til ektefelle eller samboer ved forsikredes død. Nivået på utbetalingen avhenger av inngått avtale. En slik pensjon kommer i tillegg til utbetalingen av de oppsparte midlene som går til de etterlatte.

Innskuddsfritak ved arbeidsuførhet

Innskuddsfritak sikrer at det fortsatt betales pensjonsinnskudd til den ansatte ved arbeidsuførhet.

Innbetalingen følger graden av arbeidsuførhet og opphører ved pensjonsalder, eller dersom den ansatte kan gå tilbake til arbeid. Innskuddsfritak av minimumsinnskuddet på på to prosent er en obligatorisk dekning.