Transaksjonskontoer

Med en transaksjonskonto håndterer du bedriftens inn- og utbetalinger.
Mann med hvit skjorte

Konto for inn- og utbetalinger

Ikon av pengesekk

Bedriftskonto - for den daglige driften

For de daglige gjøremålene opprettes en transaksjonskonto. Kontoen kan disponeres med kort og ulike betalingstjenester. Det kan knyttes kreditt til kontoen for å dekke kortsiktige likviditetssvingninger. Kontoen kan du selv opprette i Nettbedrift. Du kan kostnadsfritt åpne flere transaksjonskontoer til ulike formål.
Ikon av globus

Valutakonto - for handel med utlandet

Valutakonto er beregnet for kunder som har inn- og utbetalinger i utenlandsk valuta og som ikke ønsker å veksle til norske kroner. Tilgjengelig likviditet i utenlandsk valuta kan føre til større fleksibilitet ved betaling da man slipper å gå veien gjennom kjøp og salg av valuta.

Rundt avkrusningsikon

Omfattes av innskuddsgaranti

Kvalifiserte innskudd i Handelsbanken NUF er dekket med inntil 2 millioner kroner pr. innskyter. 

Med kvalifiserte innskudd menes innskudd fra privatpersoner, foretak, foreninger og ideelle organisasjoner. Offentlige og finansielle institusjoner er unntatt fra dekning. Eksempler på finansielle institusjoner som er unntatt fra dekning er banker, forsikringsforetak, pensjonsforetak, verdipapirforetak, verdipapirfond o.l. Individuelle pensjonsordninger og kollektive tjenestepensjonsordninger er likevel omfattet. 

Beløpsgrensen på 2 millioner kroner kan økes i inntil 12 måneder for innskudd som skyldes særlige livshendelser som arv, skilsmisse, forsikringsutbetalinger, salg av bolig o.l. Det skal gjøres fradrag for innskyterens eventuelle gjeld til banken, dersom gjelden er forfalt til betaling og banken har rett til slik motregning etter alminnelige rettsregler. Utbetaling fra innskuddsgarantiordningen skal i utgangspunktet skje innen en uke etter at innskuddet har blitt utilgjengelig, for eksempel fordi banken er satt under offentlig administrasjon. 

Handelsbanken NUF er medlem av både den svenske og den norske innskuddsgarantiordningen som er regulert av svensk lag (1995:1571) om innsättningsgaranti og den norske finansforetakloven kapittel 19 med forskrift. De første 100 000 euro dekkes av den svenske ordningen, og resten av den norske.

Les mer

datamaskin og kaffekopp

Døgnet rundt, hele året

Du velger hva, når og hvor du utfører bedriftens banktjenester – på kontor, på nett, via mobil eller på telefon.

Digitale tjenester