Høyrentekonto

Plasser bedriftens overskuddslikviditet på en sparekonto med gunstig rente.
Kvinne leser dokumenter ved en pult
ikon konto og penger

Høyrentekonto – plasser overskuddet med lav risiko

Har bedriften overskuddslikviditet kan midlene plasseres trygt på høyrentekonto. Denne sparekontoen har høyere rente enn transaksjonskontoen, og du kan overføre pengene enkelt til bedriftens andre kontoer uten gebyrer.

Du kan enkelt opprette høyrentekontoen i Nettbedrift.

Flere alternativer for plassering av overskuddet

 - Handelsbanken.se

Det finnes alternativer som kan gi bedre avkastning dersom bedriften har overskuddslikviditet i en lengre periode. Avhengig av hvilken risiko din bedrift er villig til å ta, kan vi tilby ulike alternativer innen fond, aksje-, rente-, valuta- og råvaremarkedet.

Rundt avkrusningsikon

Omfattes av innskuddsgaranti

Kvalifiserte innskudd i Handelsbanken NUF er dekket med inntil 2 millioner kroner pr. innskyter. 

Med kvalifiserte innskudd menes innskudd fra privatpersoner, foretak, foreninger og ideelle organisasjoner. Offentlige og finansielle institusjoner er unntatt fra dekning. Eksempler på finansielle institusjoner som er unntatt fra dekning er banker, forsikringsforetak, pensjonsforetak, verdipapirforetak, verdipapirfond o.l. Individuelle pensjonsordninger og kollektive tjenestepensjonsordninger er likevel omfattet. 

Beløpsgrensen på 2 millioner kroner kan økes i inntil 12 måneder for innskudd som skyldes særlige livshendelser som arv, skilsmisse, forsikringsutbetalinger, salg av bolig o.l. Det skal gjøres fradrag for innskyterens eventuelle gjeld til banken, dersom gjelden er forfalt til betaling og banken har rett til slik motregning etter alminnelige rettsregler. Utbetaling fra innskuddsgarantiordningen skal i utgangspunktet skje innen en uke etter at innskuddet har blitt utilgjengelig, for eksempel fordi banken er satt under offentlig administrasjon. 

Handelsbanken NUF er medlem av både den svenske og den norske innskuddsgarantiordningen som er regulert av svensk lag (1995:1571) om innsättningsgaranti og den norske finansforetakloven kapittel 19 med forskrift. De første 100 000 euro dekkes av den svenske ordningen, og resten av den norske.