Angrerett på finansielle tjenester

Forbrukere har angrerett for finansielle avtaler, som er inngått med såkalte fjernkommunikasjonsmidler, som inkluderer epost, sms, digitalt, faks og vanlig post. 

Dette gjelder da for avtaler som er inngått ved: 

  • Fjernsalg; avtaler som inngås uten at du eller bankens medarbeider er fysisk tilstede samtidig,
    men som banken har tilrettelagt og markedsført for.
  • Utenfor bankens lokaler.  

Ved fjernslag er det ikke angrerett: 

  • For separate transaksjoner utover den innledende rammeavtalen.
  • For tjenester der prisen avhenger av svingninger på finansmarkedet som banken ikke har innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden, for eksemepel fastrentelån, veksling av valuta, aksjer, verdipapirfondsandeler mv. 
  • For forsikringsavtaler med kortere varighet enn én måned. 
  • For avtaler som etter forbrukerens uttrykkelig anmodning er blitt oppfylt av begge parter før forbrukeren utøver sin angrerett, for eksempel en betalingsoverføring. 
  • For kreditt som er sikret ved pant i fast eiendom eller i rettighet knyttet til fast eiendom, for eksempel borettslagenheter. 
Ved bruk av angreretten på finansielle tjenester med skattemessige fordeler vil forbrukeren ikke kunne kreve fradrag for innskuddet. Ved bruk av angreretten på lån vil kunden heller ikke kunne kreve skattemessige fradrag for annet enn eventuelle netto betalte renter samt for etableringsgebyr. 

Opplysningsplikt og angrefrist

Angrefristen er som hovedregel 14 dager fra den dagen avtalen ble inngått. Fristen regnes fra det tidspunktet avtalen er inngått og forbrukeren har mottatt alle opplysninger som angreretten krever.

Dersom det foretas flere separate transaksjoner av samme type med mindre enn ett års mellomrom, uten at det foreligger noen innledende avtale om tjenesten, gjelder opplysningsplikten bare for den første transaksjonen. 
Nærmere opplysninger om loven fås ved henvendelse til Handelsbanken, eller Forbrukerrådet på telefon: 815 58 200, forbrukerportalen.noÅpnes i nytt vindu, eller lovdata.noÅpnes i nytt vindu.