Spørsmål og svar
1. Hva er investorbeskyttelse (MiFID)?
Loven om verdipapirhandel trådte i kraft 1. november 2007. Loven kommer som følge av EU-direktivet MiFID, ”Marked For Finansielle Instrumenter”. Formålet med MiFID er å øke muligheten for handel mellom landegrensene og øke investorbeskyttelsen ved kjøp av finansielle instrumenter.

2. Hva menes med økt investorbeskyttelse?
Klarere retningslinjer for kundens opplysningsplikt på den ene siden og Handelsbankens informasjonsplikt på den annen, dette for å ivareta kundens individuelle behov.

3. Hva er et finansielt instrument?
Med finansielle instrumenter menes:omsettelige verdipapirer, verdipapirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter, derivater.

Dette vil si egenkapitalinstrumenter (aksje, fond, AIO, opsjoner, o.a.) og rente/ valutaprodukter (valutatermin, renteswap, o.a.).

4. Hva er kriteriene for de ulike kundeklassene?
KundeklasseDefinisjoner
Ikke-profesjonell kundeProfesjonelle kunder er banker og andre finansinstitusjoner, større foretak, stater m fl og andre institusjonelle investorer som har som hovedvirksomhet å handle med finansielle instrumenter. Øvrige kunder i Handelsbanken er ikke-profesjonelle kunder.
Profesjonell kundeFor å anses som profesjonell, må kunden oppfylle følgende kriterier:
 • Store virksomheter/juridiske personer som oppfyller 2 av 3 følgende krav:
  • Regnskapsmessig balanse som minst svarer til EUR 20 000 000.
  • Årlig netto omsetning som minst svarer til EUR 40 000 000.
  • Egenkapital som minst svarer til EUR 2 000 000.
 • Andre institusjonelle investorer som har som hovedvirksomhet å investere i finansielle instrumenter, herunder spesialforetak for prising av verdipapirer.
Kvalifisert motpart
 • verdipapirforetak.
 • kredittinstitusjoner.
 • forsikringsselskaper.
 • verdipapirfond og forvaltningsselskaper for slike fond.
 • pensjonskasser og forvaltningsselskaper for slike kasser.
 • andre finansinstitusjoner.
 • foretak som nevnt i Vphl.§ 9-2 annet ledd nr. 7 til 9.
 • offentlige myndigheter, inkludert sentralbanker og overnasjonale organisasjoner.

5. Kan man endre kundeklasse og hva er kriteriene?
Ja! Lovgivningen åpner for at kunder kan anmode om å bytte kundekategori, under forutsetning av at nærmere angitte vilkår og prosedyre følges. Det understrekes at bytte av kundekategori må godkjennes av Handelsbanken.

Fra ikke- profesjonell til profesjonell er de absolutte krav som følger:
Kunden må oppfylle minst to av følgende kriterier:
 1. Kunden har foretatt transaksjoner av betydelig størrelse på det relevante marked gjennomsnittlig 10 ganger pr. kvartal i de foregående fire kvartaler.
 2. Størrelsen på kundens finansielle portefølje, definert til å omfatte kontantbeholdning og finansielle instrumenter, overstiger et beløp som i norske kroner svarer til € 500.000.
 3. Kunden arbeider eller har arbeidet innen finansiell sektor i minst ett år i en stilling som krever kjennskap om de relevante transaksjoner og investeringstjenester.
Når det gjelder kriteriene for å endre mellom de andre kundeklassene så vises det til vilkårene ”Informasjon om kundeklassifisering”.

6. Hvilken konsekvens har dette for meg som er kunde i Handelsbanken i dag og som handler finansielle instrumenter?
Skal en eksisterende kunde handle i et finansielt instrument som de ikke tidligere har handlet i Handelsbanken, må vi avdekke om dette er ”egnet” for kunden. I dette ligger det i at vi må innhente informasjon om kundens kunnskap, erfaring, finansielle stilling og investeringsmål.

7. Hva kan være årsaken til at jeg har mottatt informasjon fra Handelsbanken?
Du har en beholdning i dag eller har gjennomfør flere enn 2 handler de siste 5 år i for eksempel fond, aksjer, AIO, opsjoner, renteswapper eller valutaterminer.© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Personopplysninger   » Cookies