1. Privat
 2. /
 3. Personvern Handelsbanken Liv

Personvernerklæring for Handelsbanken Liv

Her får du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger om deg og andre, slik at du kan få en oversikt over hvilke rettigheter du har, og forstå hvordan vi ivaretar personvernet ditt.

Personvernerklæringen er sist endret 01.07.2020.

Handelsbanken har to forsikringsselskaper i Norge. Dette er Handelsbanken Liv NUF org.nr. 973 054 341 og SHB Liv Forsikringsaksjeselskap NUF org.nr. 999 058 868. I denne personvernerklæringen vil disse selskapene omtales sammen som «Handelsbanken Liv». Der det er behov for å skille mellom de to selskapene vil det bli presisert.

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Handelsbanken Liv behandler personopplysninger om kunder, potensielle kunder, forsikrede, begunstigede, autoriserte representanter og tidligere kunder (heretter «Registrerte»). Vi behandler også opplysninger om kontaktpersoner hos våre kunder og leverandører. 

En personopplysning er enhver opplysning som kan kobles til en enkeltperson. Du kan være trygg på at vi behandler alle personopplysninger om deg på en tilfredsstillende måte, og i henhold til lovpålagte krav for behandling av personopplysninger.

Nedenfor kan du lese om hvordan Handelsbanken Liv behandler dine personopplysninger i forbindelse med ditt avtaleforhold. 


1. Hvem er behandlingsansvarlig? 

Handelsbanken Liv NUF og SHB Liv Forsikringsaksjeselskap NUF er norske filialer av Handelsbankens svenske og finske forsikringsselskap. Formelt betyr det at filialene er en del av hvert sitt svenske eller finske forsikringsselskap. Handelsbanken Liv NUF er del av Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag AB og SHB Liv Forsikringsaksjeselskap NUF er en del av SHB Liv Försäkringsaktiebolag OY. Det er Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag AB og SHB Liv Försäkringsaktiebolag OY som er formelt behandlingsansvarlig for filialenes håndtering av dine personopplysninger. Ansvaret ligger hos administrerende direktør i disse selskapene, som bestemmer formålet med behandlingen innenfor rammene av vår virksomhet, og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. I det daglige følges dette likevel opp gjennom den norske filialvirksomheten.

Hvilken filial som formelt står for behandlingen av dine personopplysninger avhenger av hvilke produkter du har inngått avtale om. Handelsbanken Liv NUF tilbyr risikoforsikringsprodukter, mens SHB Liv Forsikringsaksjeselskap NUF tilbyr fondsforsikringsprodukter. Risikoproduktene består av personforsikringer og gjeldsforsikringer, og fondsforsikringsprodukter består av kapitalforsikringen fondskonto, kollektiv livrenteforsikring, individuell livrenteforsikring, individuell pensjonssparing (IPS), individuell pensjonsavtale (IPA) og pensjonskapitalbevis.

Driften av SHB Liv NUF er lagt under Handelsbanken Liv NUF. Dette innebærer at Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag AB (ved Handelsbanken Liv NUF) også er databehandler i denne relasjonen, se mer om dette nedenfor under punkt 7. 

2. Hvor henter vi personopplysninger fra?

De personopplysningene vi registrerer, vil i hovedsak innhentes direkte fra deg som kunde ved utfylling av avtaleskjema, henvendelse til et våre bankkontor eller ved bruk av våre tjenester. 

For å kunne tilby deg tjenester og overholde lovkrav vil vi også hente personopplysninger fra andre kilder som: 

 • Offentlige registre som Folkeregisteret, Brønnøysundregistrene, og registre som forvaltes av skattemyndighetene og kriminalitetsbekjempende myndigheter
 • NAV
 • Norsk Pensjon
 • Sanksjonslister som føres av internasjonale organisasjoner som EU, FN og Office of Foreign Assets Control (OFAC)
 • Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF)
 • Informasjonstjenester knyttet til rettighetshavere og politisk eksponerte personer

Handelsbanken har også et sentralt konsernkunderegister. Vi henter noen opplysninger herfra, men selvfølgelig bare innenfor lovens begrensninger. Det kan for eksempel være ditt navn og kontaktinformasjon. Du kan likevel samtykke til deling av mer informasjon mellom selskapene i Handelsbanken-konsernet, se mer om konsernkunderegisteret og samtykke nedenfor.

3. Hvilke typer av personopplysninger samler vi inn? 

Nedenfor finner du eksempler på typer personopplysninger som Handelsbanken Liv samler inn. Merk at typen personopplysning som samles inn, er avhengig av hvilket produkt eller tjeneste vi tilbyr deg som kunde eller hvilken annen relasjon du har til oss, som for eksempel begunstiget. 

· Identifikasjonsinformasjon som fødselsnummer og kopi av legitimasjon

· Kontaktopplysninger som navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse

· Finansiell informasjon som  ligningsopplysninger 

· Opplysninger for å ivareta lovpålagte plikter som hvitvasking og rapportering til offentlige myndigheter

· Særlige kategorier av personopplysninger som helseopplysninger i forbindelse med tegning eller endringer av forsikringsavtaler

4. Behandlingsgrunnlag og formål 

Handelsbanken Liv behandler personopplysninger for nærmere spesifiserte formål, og kun når vi har et lovlig grunnlag for behandlingen. Du finner eksempler på dette nedenfor.

4.1 For å inngå eller oppfylle en avtale

Handelsbanken Liv behandler de personopplysningene om deg som er nødvendige for å inngå en avtale med deg eller oppfylle avtalen(e) som du har inngått med oss. Oppbevaring av kontaktinformasjon, avtaledokumentasjon, opplysninger om skadetilfeller, betalingsinformasjon i forbindelse med innbetalinger og utbetalinger, og opplysninger som fremgår av kommunikasjon med oss, er sentrale eksempler på daglig behandling vi må gjennomføre for å oppfylle løpende avtaler mellom oss og våre kunder. 

4.2 Rettslige forpliktelser 

Handelsbanken Liv er pålagt en rekke rettslige forpliktelser som krever at vi behandler personopplysninger. Med rettslig forpliktelse mener vi krav som følger av lov, forskrift eller myndighetsbeslutninger. Nedenfor følger noen eksempler på våre rettslige forpliktelser som gjør at vi må behandle dine personopplysninger.

4.2.1 Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Som finansforetak har Handelsbanken Liv en lovbestemt plikt til å bidra til å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger, som for eksempel terrorfinansiering, forsikringsbedrageri, svindel og hvitvasking. Vi er pliktige til å undersøke og rapportere mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. 

4.2.2 Oppfyllelse av øvrig bransjespesifikk regulering

Handelsbanken Liv er også underlagt andre rettslige plikter som kan nødvendiggjøre behandling av personopplysninger, som:

 • Utvidet lagringsplikt etter bokføringsregelverket 
 • Sanksjonsovervåking
 • Rapportering til skattemyndigheter, tilsynsmyndigheter og politimyndigheter
 • Risikoklassifisering knyttet til risikohåndtering av hvitvasking og forsikringsrisiko
 • Andre forpliktelser knyttet til tjeneste – eller produktspesifikk lovgivning om forsikring

4.3 Berettiget interesse 

Handelsbanken Liv behandler også personopplysninger når det er nødvendig for at Handelsbanken Liv skal kunne ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til ditt personvern. Vi foretar konkrete og dokumenterbare interesseavveininger før slik behandling iverksettes. For eksempel mener Handelsbanken Liv å ha en berettiget interesse for behandling av personopplysninger for følgende formål:

4.3.1 Utvikling og analyse

Handelsbanken kan samle inn opplysninger som brukes til analyse av hvordan den Registrerte bruker våre tjenester i forbindelse med forbedring av eksisterende produkter eller utvikling av nye tjenester. I enkelte tilfeller har vi også en berettiget interesse av å analysere dine opplysninger, slik som bruksmønster, for å identifisere om nye produkter og tjenester kan være aktuelle for deg. Slik analyse kan skje enten manuelt eller automatisk (profilering). Vi har også berettiget interesse i å forbedre funksjonalitet i allerede eksisterende produkter og tjenester samt utføre tester i forbindelse med utvikling.

4.3.2 Konsernkunderegister 

Handelsbanken-konsernet består av flere juridiske enheter som samlet sett er en totalleverandør av tjenester og produkter for våre kunder.

For å legge til rette for administrasjon av kundeforholdet, og for samordning av tilbud av tjenester og rådgivning til deg som kunde, har vi en berettiget interesse i å behandle personopplysninger om kunder i konsernkunderegisteret. Med mindre du har samtykket til noe mer, registrerer vi kun såkalte nøytrale kundeopplysninger om deg i dette registeret. Nøytrale kundeopplysninger er for eksempel navn, kontaktinformasjon, fødselsdato og informasjon om tjenester og produkter. Vi har videre en berettiget interesse i å bruke nøytrale kundeopplysninger for markedsføringsformål innen konsernet. Du kan når som helst reservere deg mot slike markedsføringsaktiviteter. Deling av opplysninger innad i konsern utover de nøytrale personopplysningene, forutsetter gyldig samtykke fra deg.

Følgende norske filialer deler opplysninger til Handelsbankens felles konsernkunderegister i Sverige, som beskrevet ovenfor:

 • Handelsbanken NUF
 • Handelsbanken Eiendomskreditt NUF
 • Handelsbanken Liv NUF
 • SHB Liv Forsikringsaksjeselskap NUF 

4.3.3 Dokumentasjon og øvrig

Handelsbanken Liv har en berettiget interesse i å lagre opplysninger om de Registrerte for å kunne imøtekomme et mulig fremtidig rettskrav eller erstatningskrav. Tilgang til disse opplysningene er begrenset til ansatte som har saklig behov for tilgang til slike opplysninger. Vi vil også kunne gjennomføre øvrige tiltak som del av vårt arbeid mot hvitvasking, på grunnlag av Handelsbankens berettigede interesse for dette. Videre vil behandling av opplysninger om deg som begunstiget under en forsikring være basert på berettiget interesse. 

4.4 Samtykke 

Noen behandlinger av personopplysninger krever at Handelsbanken Liv innhenter ditt samtykke. Du kan når som helst endre eller trekke tilbake samtykke på vår nettside via lenkene under, ved å kontakte Handelsbanken Liv eller ett av våre kontorer. 

Handelsbanken LivÅpnes i nytt vindu (Personforsikring)

SHB LivÅpnes i nytt vindu (Fondsforsikringsprodukter)

4.4.1 Deling av opplysninger innad i konsern

Vi innhenter samtykke for å kunne dele flere av dine kundeopplysninger enn de «nøytrale» innad i konsernet for at vi på best mulig måte skal kunne bistå deg som kunde, administrere ditt kundeforhold og gi deg best mulig rådgivning. Se mer om deling av personopplysninger i konsern uten samtykke, under Konsernkunderegister ovenfor.

4.4.2 Markedsføring

Vi innhenter ditt samtykke for å kunne sende deg markedsføring i digitale kanaler eller sende deg markedsføringshenvendelser fra våre samarbeidspartnere. Dette kan være andre selskaper i konsernet slik som Handelsbanken, eller andre selskaper vi samarbeider med, som for eksempel informasjon om produkter fra Gjensidige.

Vi innhenter også ditt samtykke for å kunne bruke opplysninger fra kundeforholdet ditt til å tilpasse våre markedsføringsaktiviteter slik at du får mest mulig relevante henvendelser fra oss.

4.4.3 Bruk av informasjonskapsler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) når du bruker nettstedet vårt, ved at vi legger inn en cookie med en unik ID i nettleseren din. Cookies er tekstfiler som lagres i nettleseren sitt internminne når du besøker en nettside. Formålet med bruken av cookies er å gi deg en bedre brukeropplevelse, ved at vi kan vurdere hvordan nettstedet brukes og kartlegge forbedringspotensial og samtidig påse at ulike tjenester på nettsiden vår fungerer. Vi bruker aldri cookies for å kartlegge bruksmønster eller hente inn annen informasjon som krenker personvernet. 

4.5 Særlig om behandling av helseopplysninger

For å kunne tilby deg forsikringer der det er nødvendig å vurdere din helse, trenger vi tilgang på slike opplysninger. Behandlingsgrunnlaget for bruk av helseopplysninger varierer avhengig av hva vi trenger opplysningene til.

For at vi skal kunne behandle en forsikringssøknad med helsevurdering, kan det være behov for å hente inn flere helseopplysninger om deg enn de du oppgir i egenerklæringen. Dette gjør vi for å vurdere hvilken risiko du som forsikret representerer og dermed kunne fastsette korrekt pris og vilkår for din forsikringsavtale. I disse tilfellene trenger vi ditt samtykke dersom vi vil hente opplysninger fra for eksempel lege eller andre forsikringsselskaper. 

På samme måte vil vi be om samtykke til å få ytterligere helseopplysninger fra for eksempel lege, Nav eller andre forsikringsselskaper i forbindelse med en erstatningsutbetaling. Da trenger vi opplysningene for å kunne sjekke om forsikringsvilkårene for utbetaling er oppfylt.

Videre har Handelsbanken Liv grunnlag for å lagre dine helseopplysninger etter avtaleinngåelsen for å kunne imøtekomme et mulig fremtidig rettskrav eller erstatningskrav. Tilgang til disse opplysningene er begrenset til ansatte som har saklig behov for tilgang til slike opplysninger. 

Både ved avtaleinngåelse og ved krav om erstatningsutbetaling kan vi søke eller melde inn opplysninger i ROFF. Dette er blant annet for å bedre og sikre risikovurderingen ved prisfastsettelse samt for å redusere sannsynligheten for mangelfulle eller feilaktige opplysninger eller forsikringssvindel, og med det kunne imøtekomme et mulig fremtidig rettskrav eller erstatningskrav. Se mer om ROFF under punkt 5.

5. Hvem utleverer vi personopplysninger til? 

Handelsbanken Liv har i noen tilfeller en plikt til å utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter eller andre utenforstående. Slik utlevering vil kun finne sted der det eksisterer en rettslig opplysningsplikt eller opplysningsrett, som eksempelvis til politiet, Nav, Finanstilsynet, Økokrim eller skattemyndighetene.

Personopplysninger kan også utleveres til andre forsikringsselskaper og finansforetak så lenge lovgivningen tillater det, og taushetsplikten ikke er til hinder for det. Dette kan for eksempel være relevant ved håndtering av regresskrav. 

Dersom det er nødvendig for å tilfredsstille Handelsbanken-konsernets styringskontroll- eller rapporteringskrav i medhold av en lovbestemmelse, vil vi også utlevere personopplysninger til et annet foretak i konsernet eller konserngruppen. Alle ansatte er underlagt taushetsplikt, og signerer taushetserklæring før de gis tilgang til personopplysninger. 

Videre utleverer vi personopplysninger til Finans Norges fellesregister «register over forsikringssøkere og forsikrede» (ROFF), som er et register for forsikringsselskaper tilknyttet Finans Norge som selger livsforsikringer eller andre personforsikringer med helsevurdering. Registeret inneholder navn, fødselsnummer, registreringstidspunkt, forsikringsselskap, saksbehandler og eventuelle anmerkninger om den forsikrede. Registeret inneholder ingen opplysninger om bakgrunnen for eller årsaken til registreringen. Formålet med registeret er blant annet å bedre og sikre risikovurderingen ved prisfastsettelse samt å redusere sannsynligheten for mangelfulle eller feilaktige opplysninger eller forsikringssvindel. Du har til enhver tid rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert i ROFF. Se mer om den Registrertes rettigheter under punkt 9.

Nemnda for helsevurdering (NHV) er Finans Norges fellesorgan for helsevurdering, og er sammensatt av leger og andre sakkyndige fra medlemsselskapene samt representanter for legeforeningen. NHV får forsikringssøknader  fra medlemsselskapene til behandling for en veiledende vurdering. Vi vil innhente ditt samtykke før vi utleverer dine personopplysninger til NHV.

Utlevering til samarbeidspartnere og tjenesteleverandører kan være nødvendig for at Handelsbanken Liv skal kunne oppfylle bestemte deler av avtalen du har inngått med oss. 

6. Overføring til tredjeland

I enkelte tilfeller kan vi overføre personopplysninger til mottakere utenfor EU/EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde), såkalte tredjeland. Dette skjer hovedsakelig når vi har en avtale som grunnlag for overføringen, for eksempel med en av våre databehandlere. 

Vi vil bare overføre personopplysninger til tredjeland dersom overføringen skjer med tilstrekkelig grad av beskyttelse. Vi vil da benytte særskilte avtaler med de som håndterer dine personopplysninger basert på EU Model Clauses, til aktører som er US Privacy Shield-sertifisert, eller har godkjente binding corporate rules (BCR). Du kan finne mer informasjon om slike sikkerhetsmekanismer på datatilsynet.noÅpnes i nytt vindu

All deling vil skje i henhold til lover og regler Handelsbanken Liv er underlagt og dine personopplysninger kommer ikke til å bli benyttet til annet enn det vi allerede har informert deg om.

I noen tilfeller er vi også forpliktet til å utlevere personopplysninger til myndighetene i et tredjeland.

7. Bruk av databehandlere 

En databehandler er et selskap som behandler personopplysninger på våre vegne og bare på den måten og til de formålene vi bestemmer. Derfor er ikke bruk av databehandlere noen utlevering av personopplysninger. Når vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne, vil vi inngå avtale med databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og Handelsbanken Livs krav til behandling av personopplysninger. 

Når Handelsbanken Liv NUF yter tjenester på vegne av SHB Liv NUF, innebærer dette at Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag AB, ved Handelsbanken Liv NUF, er databehandler for SHB Liv Försäkringsaktiebolag OY, ved SHB Liv NUFs databehandler. Videre bruker vi for eksempel databehandlere i forbindelse med IT-leveranser.

8. Lagringstid 

Vi sletter personopplysningene dine når formålet med behandlingen av opplysningene er oppfylt. Det betyr blant annet at vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle avtalen vi har inngått med deg.

Selv om avtalen er avsluttet, er det likevel noen opplysninger vi kan beholde. For eksempel vil informasjon om pensjonsavtaler lagres i 13 år etter siste utbetaling og informasjon om personforsikring  lagres i opptil 21 år etter avtalen ble avsluttet/utbetalt. Begrunnelsen for behandlingen er for at Handelsbanken Liv skal kunne dokumentere forhold under forsikringsavtalene.

Andre eksempler er hvitvaskingsregelverket som angir at vi må lagre opplysninger som er innhentet i forbindelse med kundekontroll i 5 år etter at kundeforholdet er avsluttet. Opplysningene skal deretter slettes etter ett år. Videre har Handelsbanken Liv adgang til å beholde noen opplysninger om avtaleforholdet etter at kundeforholdet er avsluttet for å kunne imøtekomme mulige fremtidige krav, for eksempel et erstatningskrav, se punkt ovenfor om «Dokumentasjon og øvrig». Slik informasjon beholder vi frem til eventuelle krav vil være foreldet og det vil bare være noen ganske få personer som har tilgang til opplysningene. 

Personopplysninger vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke tilbake. Personopplysninger som behandles for å ivareta en berettiget interesse for virksomheten, slettes når vi ikke lenger kan dokumentere en berettiget interesse som veier tyngre enn personvernhensyn. 

9. Dine rettigheter

Som Registrert har du en rekke rettigheter. Disse er nærmere beskrevet under. Rettighetene dine kan utøves uten at det medfører noen kostnader for din del.

Du kan kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om vår behandling av opplysningene. Opplysningene skal gis skriftlig og elektronisk dersom forespørselen er elektronisk. I noen tilfeller er det unntak fra retten til innsyn. Dette er eksempelvis der vi er lovpålagt taushetsplikt eller hvor det er påkrevd å hemmeligholde informasjonen av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger eller dersom opplysninger kun finnes i dokumenter utarbeidet for den interne saksforberedelse og unntak fra innsynsretten er nødvendig for å sikre en forsvarlig saksbehandling.

Videre har du rett til å få korrigert opplysninger, eksempelvis dersom vi har registrert feilaktige eller ufullstendige opplysninger om deg.

Du har også rett til å be om at opplysningene dine slettes, der hvor opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for eller hvor samtykke til behandlingen trekkes tilbake. Dette innebærer ikke plikt til å slette opplysningene dersom det fortsatt er behov for å behandle opplysningen for formålet. Tilsvarende gjelder dersom vi fortsatt har behov for opplysningene for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller imøtekomme et rettskrav eller erstatningskrav slik beskrevet ovenfor.

Du har rett til å komme med innsigelse mot behandling av dine personopplysninger som skjer på grunnlag av berettigede interesser med mindre våre slike interesser overstyrer dine grunnleggende rettigheter eller friheter. I tilfeller hvor behandling av dine personopplysninger er basert på vår berettigede interesse og opplysningene benyttes for direkte markedsføring og profilering i forbindelse med slik markedsføring, har du alltid rett til å fremme innsigelser mot behandlingen.

Du kan be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger til kun lagring dersom du bestrider riktigheten i opplysningene vi har registrert om deg eller lovligheten ved behandlingen, eller dersom du har fremmet innsigelse mot behandlingen av opplysningene i samsvar med din rett til innsigelse. Behandlingen vil bli begrenset til kun lagring inntil opplysningene er rettet, eller det kan fastslås at våre berettigede interesser går foran dine interesser.

Dersom du ikke har rett til å slette opplysningene vi har registrert om deg, kan du i stedet be om at vi begrenser behandlingen av disse opplysningene til kun lagring. Dersom behandlingen av opplysningene som vi har registrert om deg, er nødvendig for å fremme et rettslig krav, kan du også kreve at annen behandling av disse opplysningene begrenses til lagring. Vi kan behandle opplysningene dine til andre formål dersom dette er nødvendig for å fremme et rettslig krav eller hvis du har gitt ditt samtykke til dette.

Dersom du ber om begrensing av behandling av dine personopplysninger kan det føre til at enkelte produkter og tjenester ikke lenger vil være tilgjengelig for deg. 

Du har også krav på dataportabilitet i noen tilfeller. Det innebærer at du har krav på å få personopplysninger du har gitt til oss utlevert i et enkelt, maskinlesbart format. Retten til dataportabilitet gjelder hvor behandlingen er basert på samtykke eller avtale og hvor behandlingen av opplysningene er automatisert.

Hvis du vil bruke noen av dine rettigheter kan du ta kontakt med vår Privacy Officer på po-no@handelsbanken.no For å kunne besvare din henvendelse må vi bekrefte identiteten din. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

10. Sikkerhet 

Handelsbanken Liv behandler personopplysninger for å beskytte deg mot misbruk av disse, utilsiktet tilgang, og sikre bankens verdier, for eksempel ved logging på servere og drift av infrastruktur. For å ikke svekke sikkerheten for personopplysninger om deg, kan vi ikke gå i detalj om hvordan opplysningene sikres. Det er likevel et klart mål for oss å sørge for en betryggende og tilstrekkelig sikker behandling av personopplysninger, enten det foregår gjennom sikring av elektroniske systemer, våre nettsider og applikasjoner, fysisk sikring av lokaler eller ved hjelp av andre virkemidler.

Kommunikasjon av opplysninger hvor konfidensialitet er påkrevd

Av sikkerhetshensyn ønsker vi å opplyse deg om at sending og mottak av e-post fra ordinære e-postkontoer uten kryptering, ikke innebærer en tilstrekkelig sikker formidling av e-postens innhold. Vi ber deg om å unngå å sende oss e-post som inneholder fødselsnummer eller andre personopplysninger som krever beskyttelse.

For formidling av slik informasjon anbefaler vi at du som kunde bruker postkassen i nettbank for sikker overførsel av informasjon, eller Digipost.

11. Kontaktinformasjon og klage 

Hvis du har et spørsmål eller ønsker å klage på hvordan vi håndterer personopplysningene dine, kan du ta kontakt med vårt personvernombud på e-post: dpo-no@handelsbanken.no. Vi vil svare deg innen 30 dager. 

Du har også rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten angående vår håndtering av dine personopplysninger. Mer informasjon om klage til Datatilsynet finnes på www.datatilsynet.no.

12. Endring og oppdateringer

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre produktene og tjenestene våre. Dersom vi endrer måten vi behandler personopplysninger på, vil vi oppdatere denne personvernerklæringen. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og en endret personvernerklæring har virkning fra revisjonsdatoen. Vi anbefaler derfor at du fra tid til annen sjekker om det har skjedd endringer i erklæringen.