Krav om lydopptak ved telefonsamtaler
Handelsbanken er i henhold til verdipapirhandelloven pålagt å foreta lydopptak av alle telefonsamtaler i tilknytning til ytelse av investeringstjenester.

Økt investorbeskyttelse
Formålet med kravet i verdipapirhandelloven er økt beskyttelse for kunder og investorer, samt å dokumentere hvilke råd som er gitt og hvilke avtaler som er inngått mellom banken og kunder. Lydopptak skal også bidra til å hindre eller avdekke ulovlig innsidehandel og kursmanipulasjon.

Personvernhensyn blir ivaretatt
Handelsbanken har taushetsplikt om sine kunders forhold. Opplysningene vil derfor ikke bli overlevert til uvedkommende. Handelsbanken kan imidlertid bli pålagt å utlevere lydopptak til Finanstilsynet eller andre som kan kreve dette i medhold av lov. Lydopptak vil også kunne bli utlevert til Finansklagenemnda eller Verdipapirforetakenes Forbud i forbindelse med eventuelle klagesaker. Handelsbanken har etablert rutiner som skal sikre at personvernet til kunder, ansatte og tredjepersoner ivaretas og at sensitiv informasjon ikke blir gjenstand for misbruk.

Innsynsrett
Etter personopplysningsloven har kunder rett til innsyn i registrerte opplysninger om seg selv. Anmodning om avspilling av lydopptak rettes til kunderådgiver. Anmodningen må oppgi omtrentlig tidspunkt for når samtale ble gjennomført og hvilket telefonnummer det gjelder.

Har du spørsmål om hva dette innebærer for deg?© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Personopplysninger   » Cookies